U N E S T

Group

Cách loại bỏ JavaScript chặn hiển thị

Chặn hiển thị (render) nghĩa là gì Render nghĩa là trang web được kết xuất, hiển thị cho người dùng, vì vậy nếu điều gì đó làm chặn hiển thị (render-blocking), điều đó có nghĩa là nó làm cho trang không được hiển thị cho người dùng nhanh nhất trong khả năng. Lưu ý nhỏ:

Cách trình duyệt tải trang web về và hiển thị cho người dùng

Các bước diễn ra trong quá trình trang web hiển thị là gì? Yêu cầu được thực hiện khi ai đó click vào một liên kết Trang và các tài nguyên (file) của nó được tải về Trình duyệt sử dụng các tài nguyên của trang để xây dựng trang Trang sau đó được hiển